Kompozit Boru Sektörüne Genel Bakış

  • Kompozit
  • Ziyaret: 0
  • Son Güncelleme: 9-03-2015
  •  
    Share on Tumblr       

Dr. M. Cumhur Özgirgin / Akademik Kurul Üyesi - Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği

 

Kompozit Sektöründe CTP Boru Endüstrisinin Yeri

Türkiye’de kompozit malzeme endüstrisi gün geçtikçe ar­tan bir trend içerisindedir. Bu trendin içinde otomotiv, sa­vunma, medikal, inşaat, denizcilik, altyapı gibi farklı sek­törlerin yer aldığı geniş bir yelpaze bulunmaktadır.

 

Kompozit endüstrisinin içinde yer alan CTP boru üretimi, ülkemizde kompozit sektörünün büyük yüzdesini kapsa­yan bir gruptur. Kompozit endüstrisinden bahsedilirken içinde yer alan CTP Boru Grubu diğer kompozit üreticileri­ne nazaran kendi için önemli rekabetçi unsurlar, farklı ka­lite yaklaşımı ve farklı pazar stratejisi içermektedir.

 

Bugün kompozit sektöründe üretim yapan her alt sektör incelendiğinde farklı malzemelerle rekabetten çok, daha yenilikçi ürünlerin üretimindeki çaba, kalitenin yükseltil­mesi, katma değeri yüksek ürün üretimi göze çarpmakta­dır. Bu alt sektörlerdeki gelişmeler ve yatırımlar çok hız­lı olmamakla beraber özel ihtiyaçlara dayalı özel ve kamu taleplerinin oluşması ile ortaya çıkmaktadır.

 

Oysaki CTP boru sektöründeki koşullar, diğer kompozit sektörlerindeki gibi gelişmemektedir. Bugün CTP boru sektörü, kompozit sanayinin önemli bir oyuncusu olmak­la beraber, aynı zamanda genel boru sektöründe pazar payını arttırmaya çalışan başka bir role de sahip olmak zorundadır.

 

CTP boru üretimindeki kullanılan hammaddeleri gözden geçirdiğimizde tüm hammaddelerin üretiminde CTP bo­runun yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet etmesi için şartlar sağlanmaya çalışılmaktadır. Türkiye’ye Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan ithalatlar için konulmuş olan antidamping CTP boru sektörünün, genel boru pazarın­daki rekabet gücünü yüksek oranda etkilemiştir. Bununla birlikte CTP boru sektöründe farklı know-how ve teknolo­jiler ile üretim yapan firmalar, E Glass ithalatı için ödemiş oldukları antidamping vergilerini ECR Glass ithalatı için de ödemek zorunda kalmışlardır. Türkiye’de ECR Glass üretici­si olmamakla beraber bundan dolayı yaşanan antidamping vergisi sektördeki üreticilerce çok gündeme taşınmamakla birlikte, ECR Glass konusunda da yerli üreticilerin yatırım yaparak bu konudaki talebi karşılar noktaya gelmeleri sek­törün önemli beklentilerindendir.

Pazardaki Durum

Son 15 yılın değerlendirmesi yapıldığında, Türkiye’de ya­pılan alt yapı yatırımlarında kullanılan boru sistemlerinde dünyadaki – özellikle kendi hinterlandımızda – tercihlerin aksine bir şekilde bir gelişimin olduğunu saptamak müm­kündür.

 

Her ülkenin kendi kaynaklarını baz alarak, yatırımların­da kullandığı malzemeler değişim göstermektedir. Bugün Türkiye’de boru yatırımlarına baktığımızda söz konusu ya­tırımlarda hak ettiği payı alamayan sektörün CTP boru sek­törü olduğu rahatlıkla görülmektedir.

 

Daha bundan 5 yıl öncesine kadar her türlü temiz ve atık su iletiminde olmak üzere her alanda kullanılan CTP boru artık sadece sulama sistemleriyle kısıtlı kalan bir boru tipi olarak ülkemizde kullanılmaktadır. Avrupa Birliği’ndeki ya­tırımların çoğunda, CTP borular ön plana çıkmaktadır. Bu­gün Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin yatırımlarında da çok önemli bir paya sahiptir.

Ülkemiz, kapasite anlamında dünyadaki CTP boru merkez­lerinden birisidir. Ülkemizden sadece iç pazara yönelik de­ğil, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Ku­zey Afrika ve Orta Asya’ya uzanan büyük bir coğrafyada üreticiler pazar mücadelesi vermektedir.

 

Sadece borunun satışı ve yeni pazarlar açılması işi sürdü­rülebilir kılmamaktadır. En önemli proses, bundan sonra yüklenici firmaların saha uygulamalarında tam destek al­ması ve doğru döşeme yapılması ile sonuç elde edilmesidir.

 

50 yıllık ömür için; tasarım doğrulama ve Ar-Ge testleri­ne tabi tutulan bir boru tipinden bahsetmekteyiz. Koroz­yon kelimesini literatüründe barındırmayan bir boru olma­sı da çabasıdır.Peki, nasıl olmaktadır da dünyada bu denli tercih edilen ve güvenilen CTP boru ülkemizde gün geçtikçe kullanım ala­nını kaybetmektedir?

 

Oysaki CTP temel tanım itibarı ile kompozit malzeme tanı­mına girmekle beraber tam olarak "İleri Mühendislik Mal­zemesi " olarak tanımlanır. Havacılık, savunma, deniz araç­ları, otomotiv, medikal vb. sektörlerde çeşitli proseslerin çok değerli bir malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

CTP boru, en yüksek derecede, teknolojiye ve eğitimli per­sonele dayalı üretimi referans alan boru teknolojisini ifade eder. Şüphe yoktur ki, teknolojik altyapı sürdürülebilir ol­malı ve bu Ar-Ge çalışmaları ile desteklenmelidir.


Üreticilerden Beklentiler

CTP boru, geçmişte teknik özellikleri ve mali avantajları se­bebi ile nasıl ön plana çıkmışsa aynı parametreler ışığında yeniden gündeme getirilmeli ve bu sadece bir üreticinin tek başına çabaları ile değil tüm üreticilerin ortak çabaları ile gerçekleşmelidir.

 

Şu anda CTP boru üreticileri, Kompozit Sanayicileri Derneği bünyesinde faaliyet göstermektedir. Kompozit Sanayicileri Derneği bünyesinde bir çalışma grubu ile sektörün sorun­ları dile getirilmelidir. Bunun sonucunda CTP borunun yeni merkezi konumundaki ülkemizde, CTP Boru Üreticileri Birli­ği kurulmalı ve kalite istenilen düzeye çekilmelidir.

 

CTP Boru ucuzcu yaklaşımların değil, teknolojinin ve sürdü­rülebilirliğin sektördeki simgesi haline getirilmelidir.

Ülkemizde CTP borunun kısa ve uzun dönem doğrulama testlerinin yapılacağı bir geniş kapsamlı akredite laboratu­var ülkemizin önde gelen kurumlarının öncülüğünde ger­çekleştirilmeli ve bu yapılacak yatırıma CTP boru üreticile­ri de teknolojik destek vermelidir. Örneğin; bu konuda DSİ fiziksel imkânları ve misyonu itibarıyla önemli bir rol oyna­yabilir.

 

Önemli bir diğer konu ise; saha uygulamaları için yetkin personellerin yetiştirilmesi ve akredite eğitimlere tabi tu­tulmasıdır.